marathonas24.gr
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑΕΛΛΑΔΑΜΑΡΑΘΩΝΑΣΠΟΛΙΤΙΚΗΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Περί ανάθεσης των υπηρεσιών με τίτλο “Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συστήματος τηλεματικής διαχείρισης στόλου οχημάτων ”

Κοινοποίηση

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α ́/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 4. Τον Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».
 5. Την με αριθμό 76928/2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)».
 6. Τις διατάξεις των άρθρων 27, 29 και 52 παρ. 1 του Ν. 5056/2023 (Α’ 163).
 7. Τη με αριθ. πρωτ. 1474/05.01.2024 Διαπιστωτική Πράξη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
 8. Την αναγκαιότητα των υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συστήματος τηλεματικής διαχείρισης στόλου οχημάτων».
 9. Τη με αριθμό 3/2024 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Μαραθώνος.
 10. Το πρωτογενές αίτημα το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 24REQ014299743 2024-02-21.
 11. Τη με αριθ. πρωτ. 7084/20-03-2024 (ΑΔΑ 9ΡΡ4ΩΛΜ-ΠΡΗ) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης Δημάρχου, που έχει αναληφθεί στο τρέχον έτος για την υπό διενέργεια δαπάνη και έχει καταχωρηθεί με α/α 249 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18, βάσει της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 24REQ014581603 2024-04-12.
 12. Τη με αριθμό 227/12.04.2024 Απόφαση του Δημάρχου (ΨΣΙ4ΩΛΜ-17Φ) με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της ως άνω υπηρεσίας και η αποστολή πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα ITRACK SERVICES ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ.
 13. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 9455/16-04-2024 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 24PROC014606553 2024-04-16 και εστάλη στον οικονομικό φορέα ITRACK SERVICES ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ.
 14. Την προσφορά του ανωτέρω, που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 9755/19-04-2024.
 15. Το από 30-04-2024 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία γνωμοδοτεί για την ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συστήματος τηλεματικής διαχείρισης στόλου οχημάτων» στον οικονομικό φορέα ITRACK SERVICES ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συστήματος τηλεματικής διαχείρισης στόλου οχημάτων», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην με αριθμό 3/2024 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Μαραθώνος, στον οικονομικό φορέα «ITRACK SERVICES ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ», με ΑΦΜ 800795090, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, Ταχ. δ/νση Λ. Κηφισού 59, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Τ.Κ. 18233, έναντι του ποσού των 12.918,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24% 3.100,32 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 16.018,32 ευρώ (δεκαέξι χιλιάδων δεκαοχτώ ευρώ και τριανταδύο λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Β. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και η σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων των ετών 2024 και 2025, θα βαρύνει τον Κ.Α.: 20.6495.06.

Γ. Ορίζεται ο αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Μαραθώνος, Φούντας Αθανάσιος, να παραλάβει τις προς εκτέλεση υπηρεσίες.

Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (268/2024 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/94ΥΙΩΛΜ-ΤΣΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/94ΥΙΩΛΜ-ΤΣΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Νέα απόφαση – Από 1η Ιουλίου η εφαρμογή στις λαϊκές αγορές

Το ειρωνικό σχόλιο Πολάκη στη φωτογραφία του Σακελλαρίδη: «Άγραφη θα μείνει εκεί που πήγες»

Εβδομάδα με 73 νεκρούς με Covid και 8 με γρίπη