marathonas24.gr
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑΕΛΛΑΔΑΚΟΙΝΩΝΙΑΜΑΡΑΘΩΝΑΣΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Περί ανάθεσης των υπηρεσιών συντήρησης – παραμετροποίησης – υποστήριξης – εκπαίδευσης και προμήθεια νέων αδειών ΣΗΔΕ

Κοινοποίηση

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
 2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 76928/13.07.2021 Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας,: “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 3075),
 3. Τις διατάξεις του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,
 4. Τις διατάξεις του π.δ. 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
 5. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
 6. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 7. Τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις»,
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4172/2013 (Α΄167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»,
 9. Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»,
 10. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησής και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 11. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα της παρ. 9 του άρθρου 209 αυτού.
 12. Την αναγκαιότητα της παροχής υπηρεσιών συντήρησης – παραμετροποίησης – υποστήριξης – εκπαίδευσης και προμήθεια νέων αδειών Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων.
 13. Τη με αριθμό 07/2023 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Μαραθώνος.
 14. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ013877825 2023-12-01.
 15. Τη με αριθ. πρωτ. 7072/20-03-2024 (ΑΔΑ ΨΩΠ6ΩΛΜ-ΣΙ5) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης Δημάρχου που έχει αναληφθεί στο τρέχον έτος για την υπό διενέργεια δαπάνη και έχει καταχωρηθεί με α/α 262, στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18, βάσει της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 24REQ014475431 2024-03-27.
 16. Τη με αριθμ. 237/2024 Απόφαση του Δημάρχου, με ΑΔΑ ΨΒ4ΘΩΛΜ-Ζ5Π, με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια των υπηρεσιών συντήρησης – παραμετροποίησης – υποστήριξης – εκπαίδευσης και προμήθεια νέων αδειών Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων  Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και η αποστολή πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα OPENCORE A.E. .
 17. Τις με αριθμ. πρωτ. 7629/27-03-2024 και 9596/17-04-2024 προσκλήσεις υποβολής προσφοράς, οι οποίες εστάλησαν στον ανωτέρω και αναρτήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 24PROC014482785 2024-03-28 και 24PROC014618846 2024-04-18 αντίστοιχα.
 18. Την προσφορά του οικονομικού φορέα OPENCORE A.E., που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 25937/01-11-2022.
 19. Το από 24-04-2024 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης – παραμετροποίησης – υποστήριξης – εκπαίδευσης και προμήθεια νέων αδειών Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων, στον ανωτέρω οικονομικό φορέα, ο οποίος προσέφερε τιμή 18.073,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης – παραμετροποίησης – υποστήριξης – εκπαίδευσης και προμήθεια νέων αδειών Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων, όπως ειδικότερα περιγράφεται στη με αριθμό 07/2023 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Μαραθώνος, στην εταιρεία OPENCORE A.E., με Α.Φ.Μ. 802289765, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, έδρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 43, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 15234, τηλ.: 2106842379  έναντι του ποσού των 18.073,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (δεκαοχτώ χιλιάδων εβδομήντα τριών ευρώ), ήτοι καθαρή αξία 14.575,00€, Φ.Π.Α. 24% 3.498,00.

Β. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και η σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους θα βαρύνει τον Κ.Α.: 10.7134.04.

Γ. Ορίζεται ο αναπληρωτής προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Ιωάννης Σπανός, να παραλάβει τις προς εκτέλεση υπηρεσίες.

Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (257/2024 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/92Π5ΩΛΜ-ΒΚΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/92Π5ΩΛΜ-ΒΚΟ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Downton Abbey cast reunites as work begins on movie version of the TV show Read more: https://metro.co.uk/2018/09/12/downton-abbey-cast-reunites-as-work-begins-on-movie-version-of-the-tv-show-7935553/?ito=cbshare Twitter: https://twitter.com/MetroUK | Facebook: https://www.facebook.com/MetroUK/

admin

Διακοπή υδροδότησης στη Νέα Μάκρη λόγω βλάβης της αποχέτευσης (Ανθέων & Ρούμελης)

Περί έγκρισης διενέργειας προμήθεια επιδαπέδιων φωτιστικών σωμάτων