marathonas24.gr
ΕΛΛΑΔΑΚΟΙΝΩΝΙΑΜΑΡΑΘΩΝΑΣΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση αδέσποτων ζώων (σκύλων και γατιών) για το έτος 2024

Κοινοποίηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση αδέσποτων ζώων (σκύλων και γατιών) για το έτος 2024», συνολικής αξίας 22.989,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρή αξία 18.540,00 €, Φ.Π.Α. 24%, 4.449,60 €), όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθμό 1/2024 Μελέτη του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας της Δ/νσης Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνος.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχουν εκδοθεί:

α) η με αριθ. πρωτ. 9106/12-04-2024 (ΑΔΑ 6ΔΤΔΩΛΜ-ΩΞΠ) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης Δημάρχου και

β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών, επί της ανωτέρω απόφασης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α.α. 323.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την Τετάρτη 24/04/2024 και ώρα 14:00 στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης, μαζί με τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνετε ότι δεν υπάρχει σε βάρος σας αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους της παρ. 1 άρθρο 73 του Ν.4412/2016 (αντί ποινικού μητρώου).
  2. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε., το οποίο να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του.
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα εκδιδόμενη από τον e-ΕΦΚΑ, η οποία να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της.
  4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών σας όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
  5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλετε να καταβάλετε εισφορές (Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης).
  6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/1986, περί μη επιβολής σε βάρος σας της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 74 Ν. 4412/16.
  7. Υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρετε ότι λάβατε γνώση της με αριθμό 1/2024 Μελέτης του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας της Δ/νσης Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνος, των τεχνικών προδιαγραφών της εν λόγω προμήθειας, καθώς και των όρων της παρούσας πρόσκλησης, και ότι συμμορφώνεστε και αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα αυτά.
  8. Αποδεικτικά στοιχεία εκπροσώπησης ως εξής :

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

  1. Την οικονομική σας προσφορά, συμπληρώνοντας το σχετικό «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς».

Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) δύναται να εκδίδονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Τα ηλεκτρονικά έγγραφα, δημόσια ή ιδιωτικά, εκδίδονται, διακινούνται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με τα άρθρα 13 έως 18, του ως άνω νόμου με την επιφύλαξη των διατάξεων για την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης.

Διαφορετικά γίνονται αποδεκτές, εφόσον είναι υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο, με ημερομηνία σύνταξης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας και θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια υπηρεσία.

Όλα τα παραπάνω, μπορούν εναλλακτικά να αποσταλούν στο e-mail info@marathon.gr έως και την Τετάρτη 24/04/2024 και ώρα 14:00.

Σε περίπτωση που τα ανωτέρω υποβληθούν στο πρωτόκολλο η υποβολή θα γίνει σε κλειστό ΚΥΡΙΩΣ φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται οι ενδείξεις:

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

β. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος που διενεργεί την προμήθεια (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ).

γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.

δ. Η ημερομηνία και ώρα διενέργειας της διαδικασίας και ο τίτλος της προμήθειας.

ε. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συμμετέχοντος (τίτλος και ταχυδρομική διεύθυνση της επιχείρησης, ή ονοματεπώνυμο – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ. – αριθμός τηλεφώνου –  ηλεκτρονική διεύθυνση).

Μέσα στο ΚΥΡΙΩΣ φάκελο θα περιλαμβάνεται επιπλέον ένας ξεχωριστός κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει συμπληρωμένα τα έντυπα της υπηρεσίας (δικαιολογητικό 9).

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια υπηρεσία, όπως έχει ορισθεί με τη με αριθ. 235/2024 απόφαση Δημάρχου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η διαδικασία θα διεξαχθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

1η-μελέτη-2024-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΡΟΦΗΣ-ΑΔΕΣΠΟΤΩΝΛήψη

Α.Δ.-235.2024-ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ-ζωοτροφές-9ΥΓΛΩΛΜ-9Ω7Λήψη

Έντυπο-Οικονομικής-Προσφοράς-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΡΟΦΗΣ-ΑΔΕΣΠΟΤΩΝΛήψη

Πρόσκληση-υποβολής-προσφοράς-Ζωοτροφές-αδέσποτων-ζώων-24PROC014614900Λήψη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μαραθώνας: Συνελήφθη 51χρονος φυγόποινος για ληστεία που είχε διαπράξει σε βάρος γυναίκας

Chris Pratt and Katherine Schwarzenegger Enjoy Romantic Weekend in Vineyard: Pics

admin

Φ. Αραμπατζή – Iσότητα στο γάμο: Ο ρόλος της μάνας είναι αναντικατάστατος